جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين ميانگين عمر مفيد يك نوع كامپيوتر صنعتي به روش مونت كارلو و ارائه راهكار جهت افزايش آن

در اين مقاله ابتدا نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه مدل... read more

Post

تخمينMTTR سيستم هاي كامپيوتري به روش شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه آن با روش هاي تحليلي

سيستم موردمطالعه يك نوع كامپيوتر صنعتي مي باشد كه رفتار آن از ديدگاه قابليت […]

read more

Post

مدل پيشنهادي بازار رزرو براي سيستم تجديدساختار يافته ايران

با اعمال تكنيك شبيا توجه بـه تجديـد سـاختار صـنعت بـرق در ايـران و راهاندازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads