جست و جو مقالات

دسته بندی

مرور پديده جريان بلبرينگ موتورهاي القايي در تغذيه

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - مرور پديده جريان بلبرينگ... read more

Post

روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان […]

read more

Post

روشي جديد در عيب يابي بلبرينگ هاي موتور القايي با استفاده از تبديل پارك

در موتورهاي القايي ارتعاشات ايجاد شده در اثر خرابي بلبرينگ ها بر روي سيگنال […]

read more

Post

تعيين پارامترهاي موتورهاي القائی سه فاز به روش برازش جريان استاتور

نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي، در اين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي […]

read more

Post

بهبود كارآيي محركه DTCماشين القايي با ابكارگيري تئوري قطاعهاي فازي

انتخاب مناسب بردارهاي ولتاژ، عاملي كليدي در كاهش ريپل شار و گشتاور محركه كنترل […]

read more

Post

پياده سازي الگوريتم كنترل دور FOCمبتني بر DSPو تست آن بر روي موتور القايي 55 kW

در اغلب بخشهاي صنعتي، انرژي الكتريكي از مهمترين منـابع انرژي بـه شـمار مـيرود. از […]

read more

Post

كنترل برداري موتور القايي سه فاز با عملكرد بي وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

اين مقاله كاربرد جديدي از مبدل ماتريسي براي كنترل برداري موتور القايي سهفاز ارائه […]

read more

Post

بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matlab

در اين مقاله شمايي كلي از اثرات تغيير پارامترهاي اصلي موتورهاي القايي سه فاز […]

read more

Post

تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از حد آستانه

روي حـد آسـتانه ذكـريكي از مهمترين عيوب موتورهاي القايي شكستگي ميلههاي روتور ميباشد. عموماً […]

read more

Post

كنترل برداري موتور القايي بدون سنسور مبتني بر تخمين گر جديد سرعت فازي تطبيقي

امروزه با توجه به كاربرد و اهميت فراوان سيـستم هـاي درايو بدون سنسور، طراحـي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads