جست و جو مقالات

دسته بندی

يك كنترل كننده فازي ـ تركيبي جريان براي اينورتر منبع ولتاژ سه فاز

خيلي سريع اين مقاله يك روش فازي براي كنتـرل جريـان اينـور... read more

Post

بهينه سازي توان راكتيو در سيستم هاي توزيع با هدف کاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي

بارهاي موجود در شبكه- هاي توزيع و انتقال انرژي الكتريكي به دليل پاره ای […]

read more

Post

پياده سازي سيستم هوشمند پا سدهي براي ربات هاي فوتباليست با استفاده از منطق فازي

در اين نوشتار، پياده سازي سيستم هوشمند پاس دادن براي رباتهاي فوتباليست، شامل شناسايي […]

read more

Post

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی

از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان […]

read more

Post

هدایت روبات موبایل توسط کنترل کننده فازي با هدف مانع گریزي و هدف گرایی در محیط هاي پیچیده

بسیاري از الگوریتم هاي ارائه شده در مورد هدایت روباتهاي موبایل که بر پایه […]

read more

Post

كاربرد منطق فازي در مطالعات پخش بار شبكه خوزستان

محاسبه پخش بار يكي از اساسـي تـرين مـسائل در مهندسـي برق است. در مسئله […]

read more

Post

جزوه منطق فازی به زبان فارسی

در اين فصل پس از بررسي سير تطور تفكر فازي ، در خصوص روشهاي […]

read more

Post

الگوريتم هوشمند شارژ/دشارژ خودرو برقي مبتني بر منطق فازي

خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه با توجه به چگونگ ي شراي ط بهره […]

read more

Post

حفاظت خطوط انتقال كوتاه با رلهي ديفرانسيل مبتني بر منطق فازي

اين مقاله، ارائه ي يك الگوريتم بر مبناي منطق فازي است كه به منظور […]

read more

Post

كاهش شاخص Error of failureدر پستهاي فشار قوي با استفاده از منطق فازي

يكي از عوامل عمده تخريب عايقي تجهيزات الكتريكي در پستهاي فشارقوي، اضافه ولتاژهاي ناشي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads