جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل تسهيم توان ميان منابع توليد پراكنده در حالت كاري جزيره اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - تحليل تسهيم توان ميان... read more

Post

استفاده از مولفه هاي اكتيو و راكتيو جريان جهت كنترل منابع توليد پراكنده

مداراتي كه بر پايه ادوات الكترونيك قدرت بنا نهاده شده اند وسيله مناسبي براي […]

read more

Post

حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده در شبكه […]

read more

Post

حوزه احتمالاتي تغذيه DGو اثر آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان

منابع توليد پراكنده تحت تاثير سياستهايي چون كاهش آلودگي محيط زيست ، كاهش تلفات […]

read more

Post

بررسي حالت جزيره شدگي منابع توليد پراكنده و حفظ شرايط پايدار سيستم با DSTATCOM

توليد توان از منابع توليد پراكنده و انرژيهاي نو بدليل مزاياي زياد و متنوع […]

read more

Post

ارزيابي اقتصادي توربينهاي بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در توليد

بروز تجديد ساختار در صنعت بـرق، وظـايف توزيـع و انتقال از وظيفه توليد جدا […]

read more

Post

برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره چرخان شركت توزيع با توجه به شاخص پرشدگي خطوط

در اين مقاله مدلي جهت برنامهريزي شركت توزيع در بازار روز بعد به منظور […]

read more

Post

برنامه ريزي شارژ بهينه و هماهنگ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با عملكرد منابع توليد پراكنده در سيستمهاي توزيع

افزايش ميزان تقاضاي انرژي يكي از چالشهاي مهمي است كه شركتهاي برق با آن […]

read more

Post

كنترل همزمان ولتاژ و فركانس ريزشبكههاي جزيرهاي با الگوريتم چندهدفه تكامل تفاضلي به روش AHP

 در اين مقاله، رفتار ريزشبكهاي شامل توربين بادي سرعت ثابت و سيستم تركيب توان […]

read more

Post

كنترل پيشبين توان اكتيو و راكتيو خروجي منابع توليد پراكنده متصل به شبكه بر مبناي شار مجازي

در اي ن مقاله ي ك روش كنترل مستقم ي توانهاي لحظهاي براي مبدل  […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads