جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه روشهاي فازي و عصبي در مدلسازي توابع و سيستمها

مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی روش های... read more

Post

مقاومت بحراني قوس خطا براي رلههاي ديستانس با مشخصة مهو

رله های ديستانس به طور گستردهاي در سيسـتمهـاي حفاظتي خطوط انتقال نيرو استفاده مـيشـوند. […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads