جست و جو مقالات

دسته بندی

ارتقاي نظام طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع با رويكردي اجرايي در ايران

گستردگي شبكههاي توزيع در بسياري از شـهرها و منـاطق و توسعه... read more

Post

تدوين مدل اقتصادي راهاندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين خانگي در مقايسه با شيوه سنتي قرائت در ايران و تحليل آن

طي چنـد سـال اخيـر در ايـران، سيـستمهـاي قرائـت خودكـار مشتركين مورد توجه چندي از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads