جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازی حلقه کنترل و لتاژ یکسو کننده تصحیح کننده ضریب توان به روش تقریب خطی تبار

یکسو کننده های تصحیح کننده ضریب توان دارای مشخصه غیرخطی... read more

Post

تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل Autoregressive AR

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می […]

read more

Post

تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می […]

read more

Post

مدلسازی و شبیه سازی ترافیک با استفاده از مجموعه های فازی

مدلسازی شبیه سازی ماکروسپیک ) (Microscopic simulation modelingدر سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار […]

read more

Post

مقايسه روشهاي فازي و عصبي در مدلسازي توابع و سيستمها

مباحث محاسبات نرم مانند شبکه های عصبی و منطق فازی روش های متفاوت و […]

read more

Post

مدلسازی نقش معماری عضله در تولید نیرو و تغییر ابعاد هندسی آن

ابعاد و مشخصات هندسی عضله و نحوه چینش فیبر ها و سایر پارامتر هایی […]

read more

Post

مدلسازی سیستمهای فارماکودینامیک

فارماکودینامیک عبارت از مطالعه اثرات دارو در بدن شامل تداخل ملوکول دارو با گیرنده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads