جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و شناسايي مقادير پارامترهاي مدل فشرده كويل SMESبا استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

این مقالـه مـدل فـشرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads