جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين متغيرهاي حالت مدل كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشـرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي... read more

Post

مدلسازي و شناسايي پارامترهاي كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

اين مقاله مدل كويل تروئيدي مارپيچي ابررساناي ذخيره سـاز انرژي مغناطيسي را ارائه مـي […]

read more

Post

طراحي كويل سلونوئيدي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي با استفاده از الگوريتمهاي بازگشتي

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژيم مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads