جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی و ساخت آنتن مسطح سینوس با پلاریزاسیون دوگانه در محدودۀ فرکانسی 2-18GHz

آنتنها در پی ددر این مقاله طراحی، شبیهسازی کامپیوتری، ساخت... read more

Post

طراحی و آنالیز حساسیت آنتن شبه یاگی

در این مقاله آنتن شبهیاگی 1معرفی شده و پروسه طراحی و شبیهسازی کامپیوتری یک […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads