جست و جو مقالات

دسته بندی

مقاله سنسور های گیرنده مادون قرمز TSOP

امواج فروسرخ به قسمتی از طیف الکترومغناطیس گفته می شود که... read more

Post

کاربرد سیستم های ترموگرافیک مادون قرمز در تعمیرات و بازرسیهای فنی شبکه های توزیع نیرو

امروزه استفاده از خدمات عکسبرداری به کمک اشعه مادون قرمز تقریبا در کلیه صنایع […]

read more

Post

سنسور گازمـادون قرمز

چكيده:سنسورگازمادونقرمزباتوليدامواجمادونقرمزوتشعشعآندرمحدودهايمشخصميتواندگازمعينشدهراتشخيصدهد. امواجمادون قرمزدركاناليبنامسلولگازيدرحالتابشهستند.هنگاميكهگازمورد نظروارداينسلولگازيشدتحتتابشامواجمـادونقرمزقرارميگيرد. اينامواجبابرخـوردباگازموردنظرباطولموجمعين،جلويتابشامواجمـادونقرمزراميگيرد ومانعرسيدنامواجبهقمستآشكارسازسنسورمي شود.هرچهغلظتگاززياد باشدامواجمـادونقرمزرسيدهبهآشكارسازكمترشدهوبـاعثشناساييگازميشود.

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads