جست و جو مقالات

دسته بندی

مكانيابي خطا در خطوط انتقال HVDCبا استفاده از مؤلفههاي DCولتاژ و جريان

در این مقاله دو روش مبتن ي بر روش تجز ه ي و تحلي ل مؤلفههاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads