جست و جو مقالات

دسته بندی

تدوين مدل اقتصادي راهاندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين خانگي در مقايسه با شيوه سنتي قرائت در ايران و تحليل آن

طي چنـد سـال اخيـر در ايـران، سيـستمهـاي قرائـت خودكـار... read more

Post

ارزيابي هزينه هاي طرح جمع آوري داده هاي كنتورها براي بازار برق ايران

برق منطقهاي با توجـه بـه اسـتقلال شـركتهـاي توزيـع و انجـام مبـادلات اقتصادي اين شـركتهـا، […]

read more

Post

آزمون عملكردي لايه پيوند داده در شبكه كنتور هوشمند

امروزه پروتكل هاي ارتباطي متفاوتي براي برقراري شبكه كنتور هوشمند وجود دارند. هر يك […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads