جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي و تحليل حساسيت سيستم كنترل برداري غير مستقيم نسبت به تغيير پارامترهاي موتور القائي

امروزه كنترل موتورهاي ac با استفاده از روشهاي كنترل برداري... read more

Post

تعيين پارامترهاي بهينه كنترل برداري موتور سنكرون قطب برجسته با استفاده ازالگوريتم فازي – ژنتيك

موتور سنکرون قطب برجسته به جهت غیراستوانه ای بودن روتور دارای پاسخ دینامیکی سریعی […]

read more

Post

مدلسازي و كنترل يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه به همراه توربين بادي چرخاننده آن

اين مقاله نتايج شبيه سازي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه (DFIM) كه توسط […]

read more

Post

مدلسازي و كنترل يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه به همراه توربين بادي چرخاننده آن ميثم صادقي

اين مقاله نتايج شبيه سازي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه) (DFIMكه توسط توربين […]

read more

Post

شبيه سازي سيستم کنترل برداري غير مستقيم و بررسي تاثير تغيير پارامترهاي يو ماشين بر عملکرد درا

در يک سيستم کنترل برداري نياز به داشتن پارامترهاي دقيق ماشين امري ضروري است. […]

read more

Post

كنترل و توزيع توان راكتيو بين ژنراتورهاي القايي با تغذيه دوگانه در يك نيروگاه بادي، به روش فازي-عصبي

در ايـن مقالـه مسـاله كنـترل و توزيع توان راكتيو در نيروگاه بـادي بيـن ژنـراتورهاي […]

read more

Post

كنترل برداري موتور القايي سه فاز با عملكرد بي وقفه در خطاي قطعي فاز با مبدل ماتريسي

اين مقاله كاربرد جديدي از مبدل ماتريسي براي كنترل برداري موتور القايي سهفاز ارائه […]

read more

Post

كنترل حداكثر توان ژنراتور القايي قفس سنجابي براي سيستمهاي بادي سرعت متغير متصل به شبكه

در اين مقاله كنترل حداكثر توان سيستم توربين بادي و ژنراتور القايي متصل به […]

read more

Post

كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

اين مقاله يك طرح كنترلي پايدار براي كنترل سرعت موتور القايي با استفاده از […]

read more

Post

مدل سازي و كنترل توان سامانه سلول سوختي متصل به شبكه

ستفاده از منابع توليد پراكنده مزاياي بسياري از جمله تامين نياز پيك بار، كاهش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads