جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل كننده اوليه و ثانويه بار- فركانس

طراحي كنترل كننده اوليه و ثانويه بار- فركانس با در نظر گرفتن... read more

Post

كنترل كننده PIمبتني بر منطق فازي جهت كنترل بار فركانس در سيستمهاي قدرت به هم پيوسته

مساله كنترل بار فركانس يكي از موضوعات اساسي در طراحي و بهره برداري سيستمهاي […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده بار-فركانس در سيستمهاي قدرت دو ناحيهاي به روش تئوري فيدبك كمي QFTبا استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات PSO

در اين مقاله طراحي كنترل كننده بار-فركانس LFC مقاوم به روش تئوري فيدبك كمي […]

read more

Post

كنترل كننده بهينه خطي بر مبناي الگوريتم ژنتيك به منظور بهبود عملكرد حلقه هاي كنترلي فركانس در سيستم قدرت

كنترل تغييرات فركانس يكي از پارامترهاي حفظ پايداري در سيستمهاي قدرت است. با توجه […]

read more

Post

كنترل خودكار توليد در سيستم قدرت چند ناحيه اي تجديدساختارشده به كمك كنترل بهينه خطي با درجه پايداري مقررشده

در اين مقاله به منظور بهبود بيشتر ديناميك سيستم و نيز ارائه ديدگاهي كاربردي […]

read more

Post

كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن محدوديتهاي اشباع گاورنر با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله با استفاده از يك كنترل كننده PIDبهبوديافته، براي كنترل بار- فركانس […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads