جست و جو مقالات

دسته بندی

معرفي يك الگوريتم تخمين نوين براي رديابي آني مؤلفه هاي متقارن ولتاژ در DVR

مورد تحليـل و در ايـن مقالـه روشـي جديـد بـراي تخمـين آنـي... read more

Post

بهبود شاخص هاي كيفيت توان در سيستم هاي انتقال با ارائه كنترل پيشنهادي براي UPFC

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات […]

read more

Post

طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزيع بر اساس روش پيش از خطا

در بين روشهاي متداول جبران كمبود ولتاژ توسط ،DVR جبران پيش از خطا، روشي […]

read more

Post

ارزيابي و شبيه سازي كمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilentدر منطقه صنعتي ساوه و مقايسه با نتايج اندازه گيري

خطاهاي مختلف بكمبود ولتاژ 1از مهمترين مسائل و مشكلات شركتهاي برق در مواجهه با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads