جست و جو مقالات

دسته بندی

مدل هاي گذراي خط انتقال با در نظر گرفتن پارامترهاي وابسته به فركانس و پديده كرونا

در اين مقاله دو مدل براي خط انتقال با پارامترهاي وابسته... read more

Post

بررسي عملكرد لايه Stress Grading SG روي بازوهاي شينه هاي استاتور ژنراتور

شــدت ميــدان الكتريكــي موجــود در فصــل مشــترك بــين هادي/عايق و يا عايق/عايق ، در […]

read more

Post

نرم افزار شبيه سازي و مدلسازي نويزهاي راديويي و تلويزيوني و شنوايي خطوط انتقال انرژي

خطوط انتقال به عنوان يك منبع نويز بوده و منجـر بـه ايجـاد تداخل در […]

read more

Post

طراحي و ساخت دستگاه آشكار ساز صوتي تخليه جزئي

برخوردار است حفاظت از سيستم قـدرت و تجهيـزات بـزرگ و كوچـك آن يكي از […]

read more

Post

روشي نو در محاسبه تلفات كرونا با در نظر گيري اثر ضريب پراكندگي يون متغير با ميدان با استفاده از روش اجزاي محدود

دقت مناسب، از سرعت هماين مقاله روش جديدي را براي تعيين تلفات ناشي از […]

read more

Post

بررسي و مدل سازي نويز كرونا در كانال PLC

اري خط فشار قوي است،خطوط فشار قوي همواره به عنوان محيط انتقال مخابراتي مورد […]

read more

Post

شبيه سازي تداخل راديويي و تلويزيوني و نويز در حريم درجه 1 خطوط انتقال نيرو

خطوط انتقال انرژي به عنوان يك منبع نويز بوده و منجر به ايجاد تداخل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads