جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي وضعيت عايقي بر مبناي تخمين اندازه و مكان حفره با در نظر گرفتن فرآيند پيري در عايق كابلهاي فشار قوي به كمك درخت تصميم

قرار گرفته در اين مقاله براي اولين بار، ارزيابي شرايط عايقي... read more

Post

بررسي اثر شرايط مختلف عايقي بر الگوهاي φ − q در تخليه جزئي كابلهاي فشار قوي

در مقاله حاضر، برپايه مدلسازي پديده تخليهجزئي تحت شرايط فيزيكي مختلف، اشكال متنوعي از […]

read more

Post

تحليل و شبيه سازي پارامترهاي مؤثر بر شكل موج پالس تخليه جزئي در كابل هاي فشار قوي

كاهش پيچيدگي هاي حاكم بر آشكارسازي و اندازه گيري پالس تخليه جزئي جز با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads