جست و جو مقالات

دسته بندی

تدوين مدل اقتصادي راهاندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين خانگي در مقايسه با شيوه سنتي قرائت در ايران و تحليل آن

طي چنـد سـال اخيـر در ايـران، سيـستمهـاي قرائـت خودكـار... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads