جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي جريان مرجع APF با استفاده از ANF

استفاده از بارهاي غير خطي مانند داريو موتورها و همچنين كوره... read more

Post

بكارگيري سيستم فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع جهت تغذيه بارهاي محلي و كاهش مشكلات كيفيت توان

در اين مقاله از سيسـتم فتوولتائيـك در شـبكه توزيـع جهـت تامين بخشي از بار […]

read more

Post

كنترل جريان پيشگويانه جريان در فيلتر اكتيو موازي با روش تشخيص هارمونيك مبتني بر تبديل موجك و تكنيك پنجره گذاري

شده و نتايج حاصل نشاندر اين مقاله روشي بر اساس آشكار سـازي و جبـران […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads