جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي توليد نيروگاه هاي كشور با استفاده از روش سلسله مراتبي

در اين مقاله برنام ه ريزي توليد نيروگاهها به روش سلسله مراتبي... read more

Post

ارائه راهكاري جديد براي مديريت غير مستقيم مصرف در محيط تجديد ساختار شده

ستقيم مصرف مطرح ميتجديد سـاختار در صـنعت بـرق و خريـد و فـروش بـرق بصورت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads