جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل موازي تحت مشخصات 3 GPP WCDMA

عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل بصورت موازي ) (PICبر روي انتقال... read more

Post

تدوين متدولوژي اجراي مهندسي ارزش VEدر پروژه هاي انتقال و فوق توزيع

مهندسي ارزش كه به عنوان رويكردي گروهي، سيسـتماتيك ، كاركردگرا و خلاقانه و باهدف […]

read more

Post

مطالعة موردي، بررسي اثر عيوب گيربكس بر عملكرد توربين بادي و ميزان اثربخشي هريك از راهكارهاي اصلاحي بر بهبود آن

توربين بادي 25كيلوات تمام خودكار ساخته شده توسط پژوهشگاه نيرو، پس از نصب اوليه […]

read more

Post

بررسي علل اورهيت شدن لوله هاي سوپرهيتر يك بويلر صنعتي

پس از گاز سوز شدن يك بويلر صنعتي 190تني كارخانه نيشكر مشاهده گرديد كه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads