جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم هايبريد در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محي طهاي با عدم قطعيت

در اين مقاله، الگوريتمي موثر به منظور برنامه ريزي توسعه... read more

Post

معرفي چهار معيار بازار محور ونتايج مقايسه اي آن با سايرمعيارها

و هزينه هاي كاهش بارقررات زدايي اهداف توسعه انتقال را تغييرو عدم قطعيت هـا […]

read more

Post

ارزيابي نقش تلفات در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي با عدم قطعيت به كمك الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

امروزه با رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي، نيـاز بيشتري به مديريت صـحيح و برنامـهريـزي […]

read more

Post

برنامه ريزي ميان مدت شركتهاي توزيع در فضاي رقابتي صنعت برق ايران

با توجه به قانون استقلال شركتهاي توزيع, تامين بار مشتركين از طريق خريـد انـرژي […]

read more

Post

برنامه ريزي جامع توسعه ديناميكي شبكه توزيع با درنظر گرفتن قابليت اطمينان، عدم قطعيت و ملاحظات بهره برداري، در حضور توليدات پراكنده

پيدايش منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع فرآيند طراحي و بهره برداري از […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه توزيع با مدل مقاوم

اين مقاله مدلي چندمرحله اي و مقاوم براي استفاده در برنامه ريزي توسعه شبكه […]

read more

Post

تسويه بازار انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت نيروگاه بادي و بررسي نفوذ واحد هاي بادي در شبكه از ديد بازار برق

استفاده از انرژي بادي سبب كاهش آلودگي هوا و co2مي شود، اما واحد هاي […]

read more

Post

پخش بار در سيستم هاي توزيع شعاعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار به روش فازي

اين مقاله روش فازي را بر اي پخش بار سيستم ها ي توزيع شعاعي […]

read more

Post

تنظيم و تخمين بودجه متوسط سالانه شركتهاي برق منطقه اي در محيط بازار برق ايران مبتني بر استراتژي قيمت دهي

همراه با تغيير در ساختار اقتصادي صنعت برق ايران و راه اندازي بازار برق، […]

read more

Post

تنظيم بهينه قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد برق به كمك آناليز سناريوهاي چندگانه در بازار برق ايران

با توجه به تدوين و تصو يب آيين نامه خريد و فروش برق در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads