جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي ظرفيت غيرقابل استفاده در ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل عدم تعادل فازها در شبكه

lعدم تعادل در سيستم هـاي قـدرت يكـي از مسـائل اجتنـاب ناپذير... read more

Post

بهره برداري بهينه از منابع پراكنده و وسايل كنترل ولتاژ و توان راكتيو درسيستم هاي توزيع نامتعادل

جريان در بسياري از مواقع سيستم هاي توزيع در شـرايط نامتعـادل كار مـي كننـد […]

read more

Post

راهكاري نوين جهت استخراج جريان هاي رفرنس جبران سازي فيلتر اكتيو قدرت موازي در سيستم سه فاز چهار سيمه نامتعادل و اعوجاجي

style=”font-family: BLotus;font-size:ا ارائه تعاريف توان هاي لحظه اي در سال 1983توسط ،Akagiروشي  مناسب جهت استخراج […]

read more

Post

روشي نوين در بهبود كنترل بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق جهت جداسازي مشترك و شبكه در ايجاد اغتشاشات هارمونيكي و عدم تعادل

در اين مقاله روش هاي فعلي كنترل تجهيزات بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads