جست و جو مقالات

دسته بندی

ارتقاي نظام طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع با رويكردي اجرايي در ايران

گستردگي شبكههاي توزيع در بسياري از شـهرها و منـاطق و توسعه... read more

Post

تأثير حضور منابع توليد پراكنده در مكان يابي بهينه پست هاي فوق توزيع

در اين مقاله تأثير حضور منابع توليد پراكنده به عنوان گزينهاي ديگر جهت تأمين […]

read more

Post

معيارهايي براي ارزيابی سطح جنبه گرايي روشهاي مهندسي نرم افزار

در طي چهار دههاي که فرايند مهندسي نرمافزار تکامل يافته، يکي از اهداف مهم […]

read more

Post

بهبود عملكرد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري با اصلاح ساختار قبلي

در اين مقاله، ساختار جديد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري، ارائه شده توسط […]

read more

Post

مدلسازي تحليلي ماشين ديسكي شار- محوري آهن رباي دائم و طراحي بهينه آن

در اين مقاله يك روش تحليلي براي مدلسازي ماشين ديسكي شار-محوري آهن رباي دائم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads