جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و تحليل تنش در كندانسورهاي پاششي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرمافزارهاي HyperMesh-Nastran

در اكثـر نيروگاههـاي حرارتـي درحـال سـاخت در كـشور از سيستم... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads