جست و جو مقالات

دسته بندی

جایابی ناحیه خطا و طبقه بندی نوع آن در سیستمهای توزیع با استفاده از آنالیز موجک و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ANFIS

کردن ناحیه خطا، تدر این مقاله، یک روش جدید برای جایابی ناحیه... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads