جست و جو مقالات

دسته بندی

مقررات گذاري و نظم بخشي اقتصادي در صنعت برق به روش سقف قيمت

در بخشهايي كه ويژگي انحصار طبيعي دارند، همواره اين سئوال... read more

Post

كاربرد مدل تحليل شكاف در سنجش كيفيت خدمات شركت هاي توزيع نيروي برق (مورد:امور مشتركين برق شهرستان يزد)

در سال هاي اخير مديران سازمان هاي خدماتي در تلاش اند تا با گسترش […]

read more

Post

تحليلي بر تكنولوژي هاي مهم مورد نياز در صنعت برق ايران طي يك الي دو دهه آينده

امروزه اولين گام جهت تدوين استراتژ يهاي مناسب توسعه تكنولوژيكي، انجام فرآيندهاي آينده پژوهي […]

read more

Post

شفاف سازي هزينه هاي پنهان وارده از سوي مشتركين صنعتي بر صنعت برق كشور

در اين مقاله با هـدف شـفاف سـازي روابـط بـين مشـتركين صنعتي و صنعت برق […]

read more

Post

لزوم حمايت از ساخت داخل در صنعت برق و سياست هاي حمايتي پيشنهادي

توسعه تكنولوژي مقوله اي است كه مورد توجه تمامي فعالان عرصه صنعت از جمله […]

read more

Post

بررسي اثرات و راه هاي كاهش آلودگي هاي پرتوهاي غير يونساز در صنعت برق

امروزه جامعه بشري بدون بهره گيري از صنعت برق قادر به ادامه حيات نيست […]

read more

Post

الگوي تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق ايران

در اين مقاله باتوجه به قابليتهاي ويژه روش برنامهريزي راهبردي سلسلهمراتبي، بهمنظور تدوين راهبرد […]

read more

Post

چالش هاي عمده صنعت برق دربخش توليد برق باهدف افزايش بهره وري

گاصلي ترين چالش موجـود صـنعت بـرق در بخـش توليد برق شفاف نبودن وظايف هريك […]

read more

Post

مديريت بازاريابي الكترونيك در صنعت برق

در اين مقاله به بررسي بازاريابي الكترونيك , اهميت بررسي اين مقوله در عصر […]

read more

بكارگيري رويكرد فرايندي در تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي صنعت برق كشور

نقش تكنولوژي در توسعه، نقشي اساسي و محوري است . بدون توسعه تكنولوژي و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads