جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه ساختارهاي گوناگون مزارع بادي با اتصال ACيا DCبه شبكه از ديدگاه اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه

از آنجايي كه توليد انرژي توسط توربينهاي بـادي بـه عنـوان... read more

Post

جايابي بهينه برقگير در شبكه فشار متوسط و تاثير سيستم اتصال زمين در عملكرد مطلوب برقگيرها

شبكه توزيع انرژي الكتريكي گستردهترين بخش سيستم قدرت و رابط ميان مصرفكنندگان و بخشهاي […]

read more

Post

تحليل نرخ خرابي ناشي از قوس الكتريكي در اثر رخداد صاعقه با استفاده از مدل هندسي اصلاح شده خطوط انتقال

اصليترين وظيفهي سيم محافظ خطوط انتقال فشار قوي، حفاظت اين خطوط در مقابل اصابت […]

read more

Post

بررسي عوامل ولتاژي موثر در ترانسفورماتورهاي زمين در پست هاي فوق توزيع برق منطقه اي باختر

ترانسفورماتورهاي زمين موجود در شبكه، كه بمنظور حفاظت الكتريكي موثر از سيستم قدرت طراحي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads