جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم... read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم تحريك 1بهمنظور ميرا نمودن نوسانات فركانس […]

read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنال هاي كنترلي براي سيستم تحريك  به منظور ميرا نمودن […]

read more

Post

مدلسازي سيستمهاي خطي تغيير ناپذير با زمان توسط الگوريتم ژنتيكي پيوسته

در تحليل و طراحي سيست مهاي كنترلي ، مدل سازي سيستم به شكل ساده […]

read more

Post

يك فيلتر وفقي تركيبي، از فيلترهاي وفقي براي شناسايي سيستم

در اين مقاله، براي شناسايي سيستم ،تركيب دو فيلتر عرضي وفقي LMS مطرح مي […]

read more

Post

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از روش مدل ديناميكي فازي

امروزه تكنيكهاي مختلفي براي تشخيص عيب در فرآيند هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي […]

read more

Post

مدلسازي و شناسايي نيروگاه خورشيدي شيراز

در اين مقاله نيروگاه خورشيدي معرفي و عملكرد سيكل روغن ومزرعه كل كتور آن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads