جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي مباني نظري و الگوهاي تجربي تجديدساختار در شركتهاي توزيع

در اين مقاله ابتدا مباني نظـري تجديدسـاختار بخـش توزيـع... read more

Post

ارزيابي هزينه هاي طرح جمع آوري داده هاي كنتورها براي بازار برق ايران

برق منطقهاي با توجـه بـه اسـتقلال شـركتهـاي توزيـع و انجـام مبـادلات اقتصادي اين شـركتهـا، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads