جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي زمين برق فارس

هر ساله تعدادي از ترانسفورماتورهاي زمين در ايستگاههاي شركت... read more

Post

بررسي روشهاي بهبود بازده سيستم ماهي ترسان در نيروگاه نكا

يكي از مشكلات زيس تمحيطي نيروگاه نكا، ورود ماهيها به تاسيسات آب خنك كن […]

read more

Post

شبيه سازي pHEMTبا استفاده از مدل موازنة انرژي كوانتومي

در ترانزيسـتور هـاي pHEMTعـرض شـكاف انـرژي در فاصـلة كمـتر از طول موج كـند الكـترون […]

read more

Post

شبيه سازي لغزش زمانبندي و تعيين عوامل موثر بر آن در اسيلاتور هاي حلقه اي كنترل شده با ولتاژ به روش عددي غير مونت كارلو

در اين مقاله واريانس لغزش زمانبندي ١ناشي از نويز حرارتي ترانزيستور ها در يك […]

read more

Post

ارائه الگوريتم جديدي براي مدلسازي و شبيهسازي عدم تعادل ولتاژ در سيستم هاي توزيع بر اساس توابع احتمال كاپيولا و تبديل موجك

در اين مقاله، روش جديدي براي مـدلسـازي و شـبيه سـازي عدمتعادل ولتاژ و تغييرات […]

read more

Post

مقايسه فني و اقتصادي كابلهاي ابررسانا HTSو كابلهاي معمولي XLPE در شبكه هاي توزيع برق

پيشـرفتهاي تكنيكـي و اقتصـادي در انتقـال و توزيـع قـدرت الكتريكي مرهون توسعه فن آوريهاي […]

read more

Post

بررسي سوختگي لاينرهاي نيروگاههاي گازي در محل تقاطع با كراس فاير تيوب

در اين مقاله دلايل سوختگي لاينر نيروگاه گازي قائن با استفاده از شبيه سازي […]

read more

Post

بررسي وشبيه سازي راهكارهاي عملي حذف يا كاهش جريان هجومي

بــا توجــه بــه اثــرات مخــرب جــريان هجــومــي درترانسـفورماتورها و شبكة قدرت، بررسي روشهاي حذف […]

read more

Post

بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matlab

در اين مقاله شمايي كلي از اثرات تغيير پارامترهاي اصلي موتورهاي القايي سه فاز […]

read more

Post

شيوه اي جديد براي استخراج مولفه هاي بار خانگي قابل جابجايي با استفاده از اطلاعات ميداني و شبيه سازي به منظور بكارگيري تكنيكهاي كنترل مصرف

كنترل مصرف تعيين استخراج مولفه هاي بار قابل جابجايي ، اصلي ترين ابزار مطالعات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads