جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمينگر حالت عصبي دكوپله در شبكه هاي قدرت

شده و نتايج ارائه گرددر ايـن مقالـه كـاربرد شـبكههاي عصبـي... read more

Post

روشي نوين مبتني بر PSOجهت حل پخشبار بهينه در شبكه هاي قدرت

در اين مقاله الگوريتمي جديد بر اساس روش هوش اجتماعي PSO براي حل مسئله […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads