جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تحليل ريسك عملكرد سيستم... read more

Post

اتوماسيون بهينه ي كليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي از جمله موارد مهمي است كه توجه […]

read more

Post

بازآرايي ابتكاري شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

بازآرايي شبكه يكي از روشهاي معمول در كاهش تلفات بوده كه موجب بهره برداري […]

read more

Post

روش سريع يافتن محل پس تهاي كليدي فشار متوسط جهت نصب RTU

تجهيزات سوئيچينگ در شبكه هاي توزيع اتوماسيون شده نقش اساسي دارند. از آنجا كه […]

read more

Post

بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان […]

read more

Post

يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع […]

read more

Post

يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع […]

read more

Post

ارزيابي فني و اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق

رشد روز افزون جمعيت شهري و به تبع آن گسترش بيش از پيش مناطق […]

read more

Post

بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان […]

read more

Post

ارائه راه حلهايي براي بهبود قابل اطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع كاهش ولتاژ در شبكه توزيع

در اين مقاله بعـد از معرفـي و بيـان تئـوري و تعـاريف كلـي قابلاطمينان و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads