جست و جو مقالات

دسته بندی

يك استراتژي و روش جديد براي توسعه شبكه انتقال در ساختار رقابتي صنعت برق

شبكه انتقال در بازار برق رقابتي نقش مهمي ايفا مي كند. در... read more

Post

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

در اين مقاله الگوريتمي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن […]

read more

Post

بررسي كاربرداستراتژي RCM در برنامه ريزي تعميرات شبكه هاي انتقال

اين تحقيق كه با حمايت شركت انتقال نيرو خراسان (مهام شرق) صورت گرفته است،به […]

read more

Post

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكه هاي توليد و انتقال

اين مقاله در رهيافتي نو، براي حل مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها UCقابليت […]

read more

Post

استفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

lقابليت اطمينان يكي از بحثهاي مهم در مطالعات سيستمهاي قدرت ميباشد كه به وسيله […]

read more

Post

ارزيابي هزينه هاي طرح جمع آوري داده هاي كنتورها براي بازار برق ايران

برق منطقهاي با توجـه بـه اسـتقلال شـركتهـاي توزيـع و انجـام مبـادلات اقتصادي اين شـركتهـا، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads