جست و جو مقالات

دسته بندی

جايگذاري سكسيونرها در شبكه هاي توزيع فشارمتوسط با محدوديت منابع مالي

مربوط به باس نصــب سكســيونرها روي فيــدرهاي فشارمتوســط... read more

Post

مكان يابي بهينة خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از تركيب نظريةفازي و الگوريتم ژنتيك

سيستم قدرت كه شامل سه بخش توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي است مسؤوليت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads