جست و جو مقالات

دسته بندی

آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري Obstacle Detection by Optical Flow

ثابت و متغير در تصاوير متوالي با رديابي و جستجوي نقاط متناظر... read more

Post

آناليز و سنتز حالتهاي چهره با استفاده از شبكه عصبي PNNومدل فرم پذير صورت

شش حالت اصـلي چهـره كـه دراغلـب فرهنـگهـا وجوامع تعريـف مشـتركي دارنـد، عبارتنـد از : […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads