جست و جو مقالات

دسته بندی

کتاب سیستم های قدرت – انتشارات Wiley – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Electric Power Systems نویسندگان : B.M. Weedy - B.J. Cory... read more

Post

پیش بینی بار کوتاه مدت در شبکه فوق توزیع هرمزگان به کمک شبکه عصبی در محیط اطلاعات فازی

پـیش بینـی بـار یـک فرآینـد مرکـزی و جـامع در برنامـهریـزی و بهـرهبـرداری صـنعت بـرق […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads