جست و جو مقالات

دسته بندی

پيشنهاد راهكارهايي جهت كاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع بر اساس مطالعات آماري از ترانس هاي توزيع معيوب شده

اين مقاله به بررسي عيوب ترانسفورماتورها درشبكه هاي توزيع... read more

Post

مقايسه نتايج ساخت و شبيه سازي توزيع اوليه ولتاژ ضربه در سيم پيچي بشقابي همراه با شيلد، سيم پيچي بشقابي ساده و درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

در اثر ايجاد اضافه ولتاژهاي تندگذر مانند صاعقه بر روي سيم پيچي هاي فشار […]

read more

Post

شبيه سازي و مقايسه توزيع اوليه ولتاژ ضربه بين سيم پيچي بشقابي ساده ، سيم پيچي بشقابي تمام شيلد و سيم پيچي درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخـــورد صـــاعقه بـــه ســـيم پـــيچ هـــاي فـــشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنشي اضافي […]

read more

Post

استفاده از محافظ الكترواستاتيكي بجاي درهم كردن سيم پيچ ها جهت افزايش خازن سري سيم پيچها در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخورد صاعقه به سيم پيچ هاي فشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنش ضربه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads