جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - مقايسه دو روش شبكه... read more

Post

تعيين پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت بدون نياز به مدل سيستم و پارامترهاي آن با استفاده از تحليل پروني و اندازه گيري هاي لحظه اي

سيستم قدرت سيستمي با ابعاد بزرگ است كه داراي تعداد زيادي حلقه هاي كنترلي […]

read more

Post

كنترل مقاوم يكسوساز اكتيو هارمونيكي براي كاهش THD جريان ورودي از شبكه ي قدرت

در اين مقاله، يك روش كنترل مقاوم براي يكسوساز اكتيو هارمونيكي با هدف كاهش […]

read more

Post

كاربرد برازش منحني در تلفيق با روش مانده هنجار شده جهت شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار

برنامه ريزي بهره برداري و سرمايه گذاري، تامين، توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد […]

read more

Post

الگوريتم جديد براي تشخيص افت ولتاژهاي نامتعادل سه فاز اندازه گيري شده

تشخيص نوع اتصالي و افت ولتاژهاي نامتعادل ناشـي از آن، به اين جهت اهميت […]

read more

Post

كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن محدوديتهاي اشباع گاورنر با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله با استفاده از يك كنترل كننده PIDبهبوديافته، براي كنترل بار- فركانس […]

read more

Post

كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم يادگيري بازگشتي بلادرنگ

در اين مقاله، كاربرد شبكههاي عصبي در كنترل بـار- فركــانس ١سيــستمهــاي قــدرت و آمــوزش […]

read more

Post

ارزيابي و شبيه سازي كمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilentدر منطقه صنعتي ساوه و مقايسه با نتايج اندازه گيري

خطاهاي مختلف بكمبود ولتاژ 1از مهمترين مسائل و مشكلات شركتهاي برق در مواجهه با […]

read more

Post

كليدزني بهينه مقاومت ترمزي توسط روش آتوماتاي يادگيري تقويتي جهت پايدارسازي سيستم قدرت

توجه به گستردگي روز افزون سيستمهاي قدرت، نياز به بكارگيري روشهاي مناسب و متنوع […]

read more

Post

بهبود پايداري سيستم قدرت با طراحي هماهنگ ادوات FACTSو پايدارساز سيستم قدرت توسط كاوش تطبيقي باكتريايي و فازي ً

 با توجه به گسترش شبكه هاي قدرت و افزايش روز افزون استفاده از ادوات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads