جست و جو مقالات

دسته بندی

تخصيص هزينة شبكة انتقال با درنظرگرفتن اهميت ظرفيت خالي خطوط

در دو دهة گذشته , جهان شاهد تغييرات عمده و شتاب گيرنده در... read more

Post

بهبود شاخص هاي كيفيت توان در سيستم هاي انتقال با ارائه كنترل پيشنهادي براي UPFC

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات […]

read more

Post

تخمين تلفات الكتريكي خطوط فشار قوي تحت شرايط مختلف فني و محيطي به كمك شبكه اي عصبي

كثر مطالعـات انجـام شـده در زمينـه تلفـات از ديـد تئـوري مي باشد، لذا جهت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads