جست و جو مقالات

دسته بندی

سنسور گازمـادون قرمز

چكيده:سنسورگازمادونقرمزباتوليدامواجمادونقرمزوتشعشعآندرمحدودهايمشخصميتواندگازمعينشدهراتشخيصدهد.... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads