جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل بارداري استاتيكي روغن ترانسفورماتورها

ارداري استاتيكي ناشي از گردش روغن به عنوان عامل اصلي چندين... read more

Post

تعيين شاخص هاي روغن ترانسفورماتور تحت تأثير تنش حرارتي

روغـن ترانسـفورماتورهاي قـدرت بـه علـت وجـود تلفـات آهني،مسي و حتي دماي محيطي، همواره تحت […]

read more

Post

اندازه گيري و مدلسازي تأثير فشار محيطي بر جريان نشتي روغن در ترانسفورماتورها

فشارمحيط محل نصب ترانسفورماتورها)از نوع كنـسرواتوري و مرتبط با محيط خارج از طريق محفظه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads