جست و جو مقالات

دسته بندی

يک روش ترکيبی جديد برای نمايه گذاری و بازيابی تصاوير با استفاده از روش همبسته نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشين بردارهای پشتيبان

در ايـن مقالـه يـک الگـوريتم ترکيبـی جديـد بـرای نمايهگـذاری... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads