جست و جو مقالات

دسته بندی

هماهنگي بهينه تركيب رله هاي ديستانس و اضافه جريان در شبكه هاي بهم پيوسته

سيستم حفاظتي يك شبكه قدرت بايستي يك سيستم انتخاب گر باشد... read more

Post

طراحي و ساخت سخت افزار رله ديستانس ميكروپروسسوري

در اين مقاله نحوة طراحي و ساخت سخت افزار يك رلة ديستانس ميكروپروسسوري توصيف […]

read more

Post

بررسي و مقايسه روش هاي مختلف تشخيص نوسان توان در رله ديستانس

در اين مقاله روشهاي معمول تشخيص نوسان توان بررسي و با يكديگر مقايسه شده […]

read more

Post

شبيه سازي CVT درنرم افزار PGTRP و تحليل اثر حالت گذراي CVT بر عملكرد رله ديستانس

نرم افزار PGTRP كه يك نرم افزار تحليل حالت گذرا است، به زبان C++Builder […]

read more

Post

روشي نوين جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس

محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس به روش های مختلفی صورت می گیرد که پارامترهای […]

read more

Post

روشي نوين جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس

محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس به روشهاي مختلفي صورت ميگيرد كه پارامترهاي مهمي همچون […]

read more

Post

روش تبديل فوريه گسسته براي حذف مولفه DCميرا شونده در تخمين فازور

در هنگام تغييرات ناگهاني در شبكه قدرتكه بيشتر ناشي از وقوع خطا مي باشد، […]

read more

Post

تنظيم همزمان رله هاي ديجيتالي جريانزياد و ديستانس با استفاده از الگوريتم PSOتركيبي با تئوري آشوب

براي حفاظت يك شبكه قـدرت بايـد رلـههـاي حفـاظتـي در كمترين زمان ممكن ناحيه خطا […]

read more

Post

ارزيابي شدت اثر اغتشاش گذراي CVT بر الگوريتمهاي رله هاي ديستانس ديجيتالي

حالتهاي گذراي CVT1ميتوانند باعث افـزايش يـا كـاهش بـرد رلـه ديسـتانس شـوند. در شـبكههـاي بـا […]

read more

Post

روشي نوين مبتني بر حذف هارمونيك ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس ديجيتال

در اثر ايجاد قوس الكتريكي در سيگنال ولتاژ برشهايي ايجاد مــيشــود و ايــن امــر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads