جست و جو مقالات

دسته بندی

افزایش نیروی وارد بر آرمیچر تفنگ ریلی با ایجاد شکاف در آن

با توجه به اینکه نیروی جلو برنده آرمیچر اساسا توسط توزیع... read more

Post

The Significance of Output Mapping in Fuzzy Automata

Automata are the prime example of general computational systems over discrete spaces. Incorporation of […]

read more

Post

NOISY SPEECH RECOGNITION THROUGH THE TDRC ANALYSIS

In previous work the two dimensional root cepstrum (TDRC) has been introduced as a […]

read more

Post

به کار گیری روش بیزی برای بهوبد کار آیی روش شکل دهی پرتو مبتنی بر MAXIMUM SINR

روش های سنتی شکل پرتو دهی وفقی حساسیت زیادی به جهت دریافت سیگنال مطلوب […]

read more

Post

MMI Couplers Effect on Insertion Losses in Arrayed Waveguide Gratings

In this paper we present design and modeling of insertion losses in arrayed waveguide […]

read more

Post

Development of a Digital Motor Universal Management Relay Simulator

In this paper a new interactive simulation environment is proposed for protective relay design […]

read more

Post

ارائه آلگوریتمی در محاسبات روشنایی داخلی و نرم افزار مربوطه

در انجام محاسبات روشنایی داخلی نوعا صحنه مجموعه عناصر و سطوح جذب کننده منعکس […]

read more

Post

ارائه الگوريتم مناسب براي محاسبه کاتست هاي مينيمم گراف شبکه به روش افزودن شاخه

امـروزه بررسـي قابليـت اطمينـان يکـي از مهمتـرين مطالعـات سيستمهاي قدرت محسوب ميگردد. براي محاسـبه […]

read more

Post

اصلاح عملکرد رله دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از شبکه های عصبی

در این مقاله یک طرح جدید برای کاربرد شبکه های عصبی در ترمیم عملکرد […]

read more

Post

تشخيص الگوهاي EEGدر هنگام تصور حرکت دست با استفاده از يك طبقه بندي كنندة مبتني بر آناليز مولفه های مستقل

در سال هاي اخير گزارشات بسيار زيـادي دربـارة امكـان تشخيص فعاليت هاي ذهني بوسيلة […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads