جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

در اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي... read more

Post

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

قيود شبكه بدليل سرعتدر اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي […]

read more

Post

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

در اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي در سيستمهاي […]

read more

Post

حل مسأله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با تلفيق قابليت اطمينان شبكه هاي توليد و انتقال

اين مقاله در رهيافتي نو، براي حل مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها UCقابليت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads