جست و جو مقالات

دسته بندی

بكارگيري مدل MTLجهت مطالعه PDبر روي ترانسفورماتورهاي قدرت

در ايـــن مقالـــه ابتـــدا ســـيم پـــيچ فشـــار قـــوي... read more

Post

بكارگيري مدل MTL بهبود يافته در مدلسازي سيم پيچ ترانسفورماتور بمنظور مطالعه تخليه جزئي

اولين گام براي مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت ، دستيابي به مدلي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads