جست و جو مقالات

دسته بندی

مكانيابي خطا در خطوط انتقال HVDCبا استفاده از مؤلفههاي DCولتاژ و جريان

در این مقاله دو روش مبتن ي بر روش تجز ه ي و تحلي ل مؤلفههاي... read more

Post

روش جديد تشخيص و كلاس هبندي خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از منطق فازي

در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص و كلاسه بندي خطا در شبكه هاي […]

read more

Post

کتاب اصول کار بر روی خطوط برق دار

در سیستم های تولید برق جریان متناوب ، انرژی الکتریکی در نیروگاه و توسط […]

read more

Post

مدلسازي خطوط انتقال هوايي درمطالعات صاعقه

هدف اين مقاله آناليز تاثير مدلهاي خطوط انتقال هوائي در محاسبات مربوط به صاعقه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads