جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي كوتاه مدت تأمين سوخت نيروگاه ها در شرايط بحران

از اواسط ديماه سال گذشته همزمان با برودت بي سـابقه دمـا... read more

Post

مديريت خاموشي برق در ايران با برنامه ريزي عرضه انرژي الكتريكي و در نظر گرفتن مبادلات منطق هاي به منظور كمينه كردن هزينه ها

مدلسازي و بهينه سازي عرضه انرژي به لحاظ افق زمـاني در انوع كوتاهمدت )زير […]

read more

Post

مطالعه خطاهاي رخ داده در شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقهاي زنجان بين سالهاي 1381تا 1386

امروزه انرژي الكتريكي آن چنان كاربردي در زندگي بشر پيدا نموده كه زندگي روزمره […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads